Roswell Incident

1947 14 มิถุนายน, วิลเลี่ยม บราเซล (William Brazel) ช่างคนหนึ่งซึ่งทำงานอยู่ที่ในฟาร์ม เจ.บี. ฟอสเตอร์ (J. B. Foster ranch) สังเกตุเห็นว่ามีซากวัตถุบางอย่างตกกระจายเกลื่อนอยู่ในภายในฟาร์มที่เขาทำงานอยู่ ซึ่งอยู่ทางในตอนเหนือของรอสเวลล์, นิว เม็กซิโก (Roswell, New…

Continue Reading →