I don’t feel that it is necessary to know exactly what I am. The main interest in life and work is to become someone else that you were not in the beginning.
ผมว่าไม่จำเป็นเลยที่จะต้องรู้จักตัวเองอย่างถ่องแท้ เพราะสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในชีวิตและการงาน คือการกลายไปเป็นคนๆ หนึ่งที่แม้ตัวคุณเองยังไม่รู้จักในตอนเริ่มต้น

Michel Foucault